Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Üldsätted

 1. Käesolev dokument kasutustingimustega (edaspidi Kasutustingimused) reguleerib veebikeskkonna www.leiacatering.ee (edaspidi Keskkond) kasutamist, veebikeskkonna vahendusel pakutavate teenuste (edaspidi Teenused) kasutamist ning veebikeskkonna kasutaja (edaspidi Kasutaja) ühelt poolt ja Veebikeskkonna teiselt poolt vahelisi suhteid.
 2. Veebikeskkond leiacatering.ee on Teenuseid osutav virtuaalne keskkond, mille moodustavad selle juurde kuuluvad mistahes dokumendid, alamlehed ning Veebikeskkonna kasutamiseks mõeldud andmebaasid.
 3. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Leiacatering.ee keskkond on virtuaalne ning OÜ TenderBlender teenuseid ei osuta. Ühtlasi kinnitab Kasutaja, et on teadlik sellest, et kõik Leiacatering.ee keskkonnas esitatavad tahteavaldused ja lepingud sõlmivad Kasutajad ja Pakkujad omavahel ning vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest. Kasutaja ja Pakkuja peavad arvestama omavahelises õigussuhtes võlaõigusseaduses sätestatuga.
 4. Veebikeskkonna haldaja ja omanik on TenderBlender OÜ (edaspidi Haldaja) (registrikood: 16675214, kontaktaadress:Vabaduse pst 13, 43125, Kiviõli, Ida-Virumaa, Eesti; e-posti aadress: info@leiacatering.ee).
 5. Veebikeskkonna Kasutaja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebikeskkonda.
 6. Kasutaja, kes lisab Veebikeskkonda päringu on päringu koostaja (edaspidi Päringu koostaja).
 7. Kasutaja, kes teeb päringule pakkumise, on pakkuja (edaspidi Pakkuja).
 8. Kasutaja, kes valitakse päringu lõppemisel Päringu koostaja poolt võitjaks, on päringu võitja (edaspidi Päringu võitja).
 9. Kasutajatingmustega aktsepteerimisel sõlmib Kasutaja Haldajaga lepingu (edaspidi Leping), millele kohalduvad Kasutustingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. Kasutustingimused hõlmavad kõiki Veebikeskkonnaga seotud osasid ning kohalduvad kõikidele Kasutajatele. Kasutustingimusi kinnitades kinnitab Kasutaja , et on privaatsus- ning kasutustingimustega tutvunud, nõustunud ning kohustub neid täitma.

Veebikeskkonna ja Teenuste kasutamine

 1. Veebikeskkonna ning selle kasutamiseks peab Kasutaja täitma päringu vormi. Päringu loomine on tasuta.
 2. Päringu tegemisel kinnitab Kasutaja et, nõustub privaatsus- ja Kasutustingimustega.
 3. Päringu tegemisel kohustub Kasutaja esitama enda kohta tõeseid isikuandmeid. Veebikeskkond võib nõuda Päringu tegemisel isiku autentimist ja töödelda teenuste osutamise eesmärgil isikuandmeid seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
 4. Päringu koostaja saab lisada veebikeskkonda endale sobiva sündmuse päringu. Päringut saavad täita kõik füüsilised ning juriidilised Kasutajad (ettevõtted, asutused, eraisikud).
 5. Päringu lisamine on Kasutajale tasuta. Päringu lisamine on anonüümne – Leiacatering.ee ei avalda kontaktandmeid, ettevõtte või eraisiku andmeid, logo või muud isiku või ettevõttega seotud sümboolikat, mis viitaks Päringu koostaja isikule või organisatsioonile.
 6. Päringu maksimaalse eelarve sisestamisel ei sisalda summa käibemaksu. Päringu lisamisel tuleb esitada tõeseid andmeid. Päring vaadatakse peale lisamist Veebikeskkonna Haldaja poolt üle. Kui päring sisaldab sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustega, jäetakse see avaldamata ning Kasutajale saadetakse vastava sisuga e-mail.
 7. Sobiva sisu korral saadab Haldaja selle Pakkujatele e-posti teel ning peale saatmist on päring aktiivne ning huvilised saavad pakkumisi koostada.
 8. Päringu avaldamise kohta tuleb Päringu koostajale vastav teade e-posti teel. Kasutajal on keelatud avaldada libapäringuid.
 9. Avaldatud päringutele on võimalik pakkumisi teha. Pakkumisi saavad teha ainult juriidilised Kasutajad (ettevõtted ja asutused). Pakkumise tegemine on tasuta, kuid juhul kui pakkumine osutub Päringu võitjaks, kohustub Pakkuja tasuma Veebikeskkonnale teenustasu 10% (TenderBlender OÜ ei ole KM kohuslane )pakkumise hinnast, kuid maksimaalselt 750€. Arve tuleb tasuda 7 tööpäeva jooksul pärast võitja välja kuulutamist v.a nädalavahetusel.
 10. Pakkumise lisamisel tuleb esitada tõeseid andmeid. Pakkumine vaadatakse peale lisamist Veebikeskkonna Haldaja poolt üle. Kui pakkumine sisaldab sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustega, jäetakse pakkumine avaldamata ning Kasutajale saadetakse vastava sisuga e-mail. Kõik pakkumised mis edastatakse Päringu koostajale on anonüümsed ehk pakkumistes ei kuvata ettevõtte nime, juriidilist nime ja kontaktandmeid.
 11. Pakkumise sobiva sisu korral avaldab Haldaja selle ning Pakkujale saadetakse selle kohta vastav teade e-posti teel. Kasutajal on keelatud avaldada libapakkumisi. Pakkumise saab päringu käigus tagasi võtta saates Haldajale selle sisuline e-mail info@leiacatering.ee.
 12. Päringu käigus saavad Kasutajad esitada e-posti teel info@leiacatering.ee täpsustavaid küsimusi-vastuseid, mis vaadatakse enne avaldamist Veebikeskkonna Haldaja poolt üle. Kui küsimus-vastus sisaldab sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustega, jäetakse see avaldamata ning Kasutajale saadetakse selle kohta vastava sisuga teade e-posti teel. Sobiva sisu korral avaldab Haldaja küsimuse-vastuse ning Kasutajale saadetakse selle kohta vastav teade e-posti teel.
 13. Päringu lõppemisel algab võitja valimise periood, kus päringule tehtud pakkumised saadetakse Päringu koostajale ning ta saab nendega tutvuda. Päringu lõppemisel ei saa teised Kasutajad enam pakkumisi teha. Pakkumistega tutvumise periood kestab maksimaalselt 7 päeva, kuid lõpeb koheselt, kui Päringu koostaja valib võitja.
 14. Päringu koostaja saab valida pakkumiste seast võitja, saates e-mail kinnitus e-postile info@leiacatreing.ee . NB! Kui võitja on välja kuulutatud, ei ole võimalik valitud pakkumisest enam loobuda. Juhul kui Päringu koostaja taganeb pakkumisest peale võitja välja kuulutamist, tuleb tal tasuda Veebikeskkonnale leppetrahv, mis on võrdeline Pakkuja teenustasuga, s.o 10% pakkumise hinnast, kuid maksimaalselt 3000 € + km.
 15. Päringu võitjale saadetakse e-posti teel teavitus päringu võitmise kohta ning teenustasu arve, mis tuleb tasuda 2 tööpäeva jooksul pärast võitja välja kuulutamist v.a nädalavahetusel. Arve tuleb tasuda vastavalt arvel märgitud kuupäevaks. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest.
 16. Arve laekumisel TenderBlender OÜ arveldusarvele saadetakse Päringu võitjale Päringu koostaja kontaktandmed. Võitja peab Päringu koostajaga ühendust võtma kolme tööpäeva jooksul. Alates sellest hetkest suhtlevad Päringu koostaja ja Päringu võitja edasi omavahel ning iseseisvalt. Pakkujale, kelle pakkumine ei osutunud võitjaks, saadetakse sellekohane teade e-posti teel.
 17. Kui päringule ei laeku pakkumisi või kui Päringu koostaja ei vali ühtegi võitjat, loetakse päring ebaõnnestunuks. Selle kohta saab Päringu koostaja vastava sisuga teate e-posti teel.
 18. Veebikeskkond ei osale Päringu koostaja ja Pakkuja vahelistes läbirääkimistes, võimalikes vaidlustes (sh kohtulikes vaidlustes), hagides ega nõuetes.
 19. Veebikeskkond ei vahenda Päringu koostaja ja Pakkuja vahelist lepingu sõlmimist, samuti ei ole Veebikeskkond sõlmitava lepingu osapooleks ega vastuta Veebikeskkonda kasutades sõlmitud lepingu täitmise eest.
 20. Veebikeskkond ei vastuta Päringu koostaja ja Pakkuja vahelise suhtluse käigus tekkinud kommunikatsiooniprobleemide eest ning ühegi muu võimaliku kahju eest, mis tekib Päringu koostaja ja Päringu Võitja vahel seoses sündmuse või üksikteenuse korraldamisega pärast seda, kui Veebikeskkond on Päringu koostaja kontaktandmed Päringu võitjale e-posti teel edastanud. Veebikeskkonna vastutus lõppeb peale Päringu koostaja kontaktandmete edastamist Päringu võitjale.

Haldaja vastutus, õigused ja kohustused

 1. Veebikeskkonna Haldajal on õigus lugeda Kasutajate omavahelist keskkonnasisest vestlust ning muid avaldatud materjale ning kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib Veebikeskkond kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi.
 2. Haldajal on õigus Kasutaja blokeerida või talle juurdepääsu piirata, kui Kasutaja ei käitu kooskõlas seaduse ja Kasutustingimustega; Kasutaja tekitab Veebikeskkonnale kahju, tekitab võimalikke juriidilisi probleeme või rikub seadusi, autoriõigusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid. Haldajal on õigus nõuda leppetrahvi või hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
 3. Haldajal on õigus tutvuda talle sobival ajal Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega kontrollimaks, kas nimetatud materjalid on vastavuses Kasutustingimustes sätestatuga. Haldajal on õigus eemaldada või mitte avaldada sellised materjalid, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid Kasutustingimusi.
 4. Veebikeskkonnal on õigus küsida Päringu võitjalt teenustasu (10% ei sisalda KM pakkumise hinnast, kuid maksimaalselt 750€) Veebikeskkonna teenuse ning Päringu koostaja kontaktandmete edastamise eest vastavalt Teenuste hinnakirjale.
 5. Veebikeskkonnal on õigus peale Päringu võitja poolt arve tasumist saata Päringu võitjale Päringu koostaja andmed (nimi ja kontaktandmed).
 6. Kui Päringu võitja ei tasu Veebikeskkonnale teenustasu arvet õigetähtaegselt arvel märgitud kuupäevaks (kahe tööpäeva jooksul), ei edasta Veebikeskkond Päringu võitjale Päringu koostaja kontakte ning ei vastuta Päringu koostaja ees võimalike kaasnevate ebamugavuste eest.
 7. Kui Päringu võitja loobub teenuse osutamisest Päringu koostajale, ei vastuta Veebikeskkond Päringu koostaja ees võimalike kaasnevate ebamugavuste eest.
 8. Veebikeskkond ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega, kui kahju on tekkinud Veebikeskkonnast mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest teenuste osutamisel või teenuste kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses; kui kahju on tekkinud veebilehest mitteolenevatel põhjustel kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või maha kustutamise tulemusena; kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena Internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt.
 9. Veebikeskkond ei vastuta Kasutaja poolt edastatud ning Veebikeskkonnas avaldatud andmete, tekstide ning materjalide sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning õigsuse eest.
 10. Veebikeskkond kohustub tagama Teenuste hinnakirjas loetletud teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi, kuid ei kohustu tagama teenuste osutamist juhul, kui see kahjustab Veebikeskkonna mainet teiste Kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Veebikeskkonna jaoks, võimatu vääramatu jõu puhul või tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab teiste Kasutajate huve.
 11. Haldaja ei vastuta Kasutajate tehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.
 12. Veebikeskkond ei vastuta päringu luhtumise eest ning ei osale Päringu koostaja ning Pakkuja vahelistes vaidlustes.

Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

 1. Kasutaja vastutab iseseisvalt ja täielikult tema poolt Teenuste kasutamisel edastatavate andmete ja informatsiooni õigsuse sisu eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja kehtivas seadusandluses sätestatuga. Esitatud andmed peavad olema tõesed ning kehtivad. Kasutaja kinnitab, et ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) ning tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Veebikeskkond ei ole kohustatud eelnimetatud kinnituste õigsust kontrollima. Valede andmete esitamise korral Kasutaja andmed kustutatakse.
 2. Kasutaja vastutab iseseisvalt ja täielikult kahjude eest, mis tekivad Kasutajale endale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.
 3. Kasutaja nõustub päringu või pakkumise sisestamisel avalikustama sisestatud infot ning kinnitab selle õigsust. Pakkumise sisestamisel kinnitab Pakkuja, et nõustub päringu lisamise tingimustega, mis on Kasutustingimused dokumendis sätestatud.
 4. Päringu käigus ei tohi Kasutaja avalikustada enda ega ettevõtte kontaktandmeid, logo või muud ettevõttega seotud sümboolikat muude kanalite kaudu suhtlemiseks.
 5. Kasutajal on keelatud sisestada Veebikeskkonda libapäringuid või libapakkumisi.
 6. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda ebaseaduslikeks tehinguteks või pettusteks.
 7. Kasutajal on keelatud häirida teenuseid kasutades teiste Kasutajate või Internetivõrgu tööd.
 8. Päringu võitja on kohustatud tasuma teenustasu vastavalt kehtestatud hinnakirjale 7 (seitsme) päeva jooksul peale arve väljastamist.
 9. Kasutajal on keelatud avaldada Veebikeskkonnas mistahes materjale, mis on solvavad või kolmandate isikute õigusi rikkuvad. Kasutajal on keelatud levitada mistahes rämpsposti, arvutiviiruseid või programme, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust.
 10. Kasutajal on keelatud juurdepääsu tekitamine internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud.
 11. Kasutajal on keelatud autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside ja muu intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole antud Kasutajal lubatud.

Lõppsätted

 1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimise hetkest Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Veebikeskkonna vaheliste Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
 2. Kasutajal on igal ajal õigus Leping üles öelda, täites eelnevalt temale lasuvad kehtivad kohustused Veebikeskkonna ja teiste Kasutajate ees.
 3. Veebikeskkond jätab endale õiguse ühepoolselt ning etteteatamata muuta ning täiendada mistahes viisil ja ajal Veebikeskkonda (sh Kasutus-ja privaatsustingimusi, lehe sisu, formaati, tehnilist lahendust, funktsionaalsust jms). Veebikeskkonnal on õigus igal ajal sõltumata põhjusest piirata juurdepääsu Kasutaja andmetele või dokumentidele, muuta Kasutajale pakutavate Teenuste sisu ja ulatust, piirata Teenuste kasutamist jne. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisel Veebikeskkonnas.
 4. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega kodulehel ja Kasutustingimustes Veebikeskkonna Teenuste kasutamisega peale vastavate muudatuste ning täienduste jõustumist.
 5. Veebikeskkond teeb endast parima, et Veebikeskkond ning selle Teenused oleksid pidevalt kättesaadavad ja kasutatavad. Veebikeskkond ei vastuta siiski mistahes katkestuste eest Veebikeskkonna töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.
 6. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus.

KASULIK INFO

Kasutustingimused ja privaatsuspoliitikaVõta ühendust klienditoegaKKK

Leiacatering 2024